เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414503
version : 1
ชื่อวิชา : กฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักกฎหมายแรงงาน ประวัติความเป็นมาของกฎหมายแรงงานในประเทศไทย หลักกฎหมายแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ การจัดหางาน การประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว แนวทางในการพิจารณาและตีความปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและกฎหมายประกันสังคม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles of labor law, history of labor law in Thailand, labor law of Thailand, labor protection, labor relations, employment service, alien workers, guidelines for consideration and interpretation of various problems related to laborand social security law