เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414419
version : 1
ชื่อวิชา : หลักและเทคนิคการประเมินการบริการงานสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฎีการประเมิน การประเมินในระบบบริหารงานสาธารณะ หลักและวิธีการประเมิน การประเมินนโยบาย แผนโครงการและการประเมิน การประเมินภาคปฏิบัติ การอภิปรายและสรุปความรู้และประสบการณ์ทางการประเมิน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Theories and concepts of assessment, an assessment on public services system, principles and method of assessment, policy evaluation, plan, project, and assessment, practical assessment, discussion and summarization of knowledgeand experiences on assessment