เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414418
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบในอาเซียน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิด ทฤษฎีการจัดการภาครัฐเชิงเปรียบเทียบ พลวัตร ความร่วมมือ ความท้าทายใน การบริหารจัดการภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในประชาคมอาเซียน กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts, theories of comparative public management, dynamics, cooperation, challenges for the management of public sector, private sector, and civil society in ASEAN community, case studies