เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414416
version : 1
ชื่อวิชา : เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการบริหารการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจการเมือง แนวคิดเศรษฐกิจการเมืองกับขอบเขตการบริหารงานสาธารณะของรัฐและกลยุทธ์ในการพัฒนาประเทศอิทธิพลของเศรษฐกิจการเมืองสำนักเสรีนิยมใหม่เศรษฐกิจการเมืองว่าด้วยการบริหารการปกครองที่เอื้อต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศ มาร์กซิสต์แนวใหม่กับการแปรรูปวิสาหกิจของรัฐแนวทางที่เหมาะสมของการบริหารการพัฒนาในกระแสเศรษฐกิจการเมืองโลก
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : General concepts of political economic systems, concepts and theories of political economic systems, concepts of political economic systems and boundary of public administration and national development strategies,influences of Neo-liberalist, approaches and processes of public administration effecting socio-economic development, Neo-Marxist and privatization, appropriate approaches to development administration under present global