เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414414
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการองค์กรไม่แสวงกำไร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ความสำคัญ พัฒนาการ หลักการจัดการการจัดทำแผน การบริหารโครงการ การบัญชีเพื่อ การบริหาร การบริหารและพัฒนาบุคคล กรณีศึกษาในประเทศไทยและต่างประเทศขององค์กรเพื่อสาธารณะประโยชน์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, significance, evolution, principles of management planning, project management accouting management, human resource management and development case studies