เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414410
version : 1
ชื่อวิชา : ภาวะผู้นำ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดและทฤษฏีของภาวะผู้นำ คุณสมบัติและคุณลักษณะ บทบาทหน้าที่และความสามารถของผู้นำ ประเภทและที่มาของผู้นำ แรงผลักดันที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำ การพัฒนาความเป็นผู้นำและการประเมินผู้นำ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts and theories of leadership, qualifications and characteristics, function and capability of the leader, types and sources of the leader, motivation for each type of leadership, factors influencing successes, leadership development and evaluation