เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414409
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารคุณภาพและนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ปรัชญา ยุทธศาสตร์การจัดการภาครัฐ ความหมายและความสำคัญของการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพและการเพิ่ม ผลผลิต ระบบการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตดำเนินการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิตในงานภาครัฐ และความหมาย ความสำคัญ และสาระสำคัญของนวัตกรรมการจัดการภาครัฐ นวัตกรรมในการจัดการภาครัฐที่สำคัญ การศึกษาการบริหารคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต และการใช้นวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐและการอภิปรายผล
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : New public management philosophy and strategies, meaning and rationale of quality management and productivity improvement, concepts and theories in quality management and productivity improvement,administrative system of quality management and productivity improvement, application of modern technology to quality management and productivity improvement, meaning, important and basic featuresof public sector innovations, case studies on quality management, productivity improvement and innovation in public offices and the discussion