เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414408
version : 1
ชื่อวิชา : จริยธรรมทางการบริหาร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม แนวคิดและทฤษฎีทางจริยธรรม การบริหารจัดการที่ดี จริยธรรมสำหรับผู้บริหาร จริยธรรมในกระบวนการบริหาร การประยุกต์ใช้หลักการทางศาสนาในการบริหาร กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : General knowledge of ethics, concept and ethical theories, good governance, ethics for administrators, ethics in administrative process, application of religiours principle to administration, case studies