เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS414407
version : 1
ชื่อวิชา : จิตวิทยาในการบริหาร
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การนำจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการบริหารสาธารณะ พฤติกรรมสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทัศนคติ ความต้องการ การสร้างแรงจูงใจ การพัฒนาบุคลิกภาพของบุคคลในองค์การภาครัฐ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Application of psychology in public administration; interpersonal relationships, attitudes, needs, motivation and personality development for public sector personnel