เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413785
version : 1
ชื่อวิชา : เตรียมสหกิจศึกษาทางรัฐประศาสนศาสตร์ 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : เรียนรู้ลักษณะตำแหน่งและบทบาทหน้าที่ขององค์การ เพื่อให้นักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์เข้าไปปฏิบัติ ฝึกวิชาชีพในหลักสูตรได้ โดยให้เลือกลงปฏิบัติในองค์กรภาครัฐหรือเอกชน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Learning the characteristics, positions, and role duties of an organization either public or private to enhance the student’s capacity to be ready for internship