เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413603
version : 1
ชื่อวิชา : การวางแผนพื้นที่และภูมิภาค
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดหลัก ทฤษฎี และหลักการทางพื้นที่และภูมิภาค ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง ทฤษฎีเมือง-ชนบท ภูมินิเวศวิทยา การวิเคราะห์สัจจะเชิงพื้นที่และภูมิภาคเพื่อนการพัฒนาด้านต่างๆ วิธีวิทยา ทักษะพื้นฐาน กระบวนการ วิธีการ กรณีศึกษา และปฏิบัติการวางแผนพัฒนาพื้นที่และภูมิภาค
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Core concepts, theories, and principles in spatial and regionals planing, location theory, urban-rural theories, geo-ecology, spatial and regional truth analysis for development perspectives, methodology, basic skills, processes,methods, case studies, practical in spatial and regional planning