เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413602
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สถานภาพของทรัพยากรธรรมชาติ วิกฤตสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคนิคการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Status of natural resources, environmental crises, natural resource and environmental management, techniques in risk analysis, environmental impact assessment