เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413502
version : 1
ชื่อวิชา : กฎหมายปกครอง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ทฤษฎีและแนวคิดทางปกครอง หลักปกครองของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิและหน้าที่ระหว่างรัฐกับเอกชน และเอกชนกับรัฐ การบริการสาธารณะ คำสั่งทางปกครอง นิติกรรมและสัญญาทางปกครอง การควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ นิติวิธีทางปกครอง
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of public and private management, principles of state administration and authorities, rights and obligation between public and private sectors, and private and public sectors, public services, governing orders, laws and contracts in governing, the control of state power and authorities, governing ways in law