เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413417
version : 1
ชื่อวิชา : นโยบายสาธารณะในบริบทโลก
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดนโยบายสาธารณะเปรียบเทียบ นโยบายสาธารณะแบบเสรีนิยม นโยบายสาธารณะแบบสังคมนิยม นโยบายสาธารณะแบบผสม กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concept in comparative public policy, liberalism public policy, socialism public policy, mixed public policy, case studies