เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413415
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารความมั่นคงมนุษย์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดการบริหารความมั่นคงมนุษย์ คุณภาพชีวิต ความเสมอภาค ความยากจน ความกินดีอยู่ดี สันติศึกษาและการพัฒนา สิทธิมนุษยชน กฎหมายกับการพัฒนา กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of human security administration, quality of life, equity, poverty, well-being, peace studies and development, human rights, law and development, case studies