เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413413
version : 1
ชื่อวิชา : เศรษฐกิจการเมืองทางรัฐประศาสนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ และรัฐประศาสนศาสตร์ แนวคิดและวิวัฒนาการของเศรษฐกิจการเมืองแนวเสรีนิยมและมาร์กซิสต์ เศรษฐกิจการเมืองเสรีนิยมใหม่กับยุทธศาสตร์การจัดการภาครัฐ ความสำเร็จและความล้มเหลวของการจัดการสาธารณะภายใต้หลักการเศรษฐกิจการเมืองเสรีนิยมใหม่
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Relationships between politics, economics, and public administration, concept and evolution of liberalism approaches in political economy, neo-liberalism approaches in political economy and public management strategies,the success and failure of public management under the neo-liberalism in political economy