เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413412
version : 1
ชื่อวิชา : พฤติกรรมและการพัฒนาองค์การ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : หลักการ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การและการพัฒนาองค์การ แนวความคิดเชิงระบบที่เกี่ยวข้อง วิธีออกแบบและจัดหน่วยงาน การปฏิบัติการพัฒนาองค์การ การปฏิรูประบบบริหารสำนักงานการวิจัย ด้านการจัดการและการพัฒนาองค์การ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Principles, concepts and theories, organization behavior and organization development, organization design and structuring for efficient and responsive management, practices of organization development and management in respect to structure and behavior, office management reform, research on organization development and management