เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413411
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการภาครัฐและเอกชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดการจัดการภาครัฐและเอกชน ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน บทบาทขององค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนา การบริหารเชิงกลยุทธ์ขององค์กรภาครัฐและเอกชน กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of public and private management, relations between public and private organizations, roles of public and private organization in development, strategic management of public and private organization, case studies