เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413406
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารโครงการเชิงกลยุทธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์เชิงระบบของโครงการ ประเภทของโครงการเทคนิคการวางแผนและการเขียนโครงการวิธีการต่างๆ การวิเคราะห์โครงการ การนำโครงการไปปฏิบัติ การประเมินโครงการ การประยุกต์เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารโครงการ อภิปรายปัญหาและแนวทางการแก้ไขในการบริหารโครงการ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : System relations of projects, techniques in planning and project formulating, projects analyses, implementation, evaluation, application of modern technology to project management, seminars on project management problems and solutions