เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413404
version : 1
ชื่อวิชา : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การเรียนรู้ของบุคคลและกลุ่ม ปฏิสัมพันธ์ภายในองค์กร การวิเคราะห์องค์กรสำหรับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การสร้างแรงจูงใจพลวัตกลุ่ม เทคนิคการฝึกอบรมและการสร้างขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Learning of individuals and groups, interaction in organization, organization analysis for human resource development, motivation, group dynamics, training techniques and building of human resources capacity in organizations