เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413403
version : 1
ชื่อวิชา : ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยทางสังคมศาสตร์กับรัฐประศาสนศาสตร์ หลักและประเภทของการวิจัยทาง การบริหาร การกำหนดหัวข้อ คำถามวิจัยและการออกแบบการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือวิจัย การเก็บและการวิเคราะห์ข้อมูล การเขียนรายงานการเขียนและการประเมินผลการวิจัย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The relationship between social sciences researches and public administration, principles and typology of administrative research methodology, research topics, research question and research design, random sampling,research tools building, data collecting and analysis, research writing and evaluation