เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413305
version : 1
ชื่อวิชา : การพัฒนาทางการเมืองไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทางการเมือง ปัจจัยของการพัฒนาทางการเมือง วิวัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์กับการพัฒนาทางการเมืองไทย วัฒนธรรมทางการเมืองไทย รัฐธรรมนูญกับชีวิตทางการเมืองไทย การเลือกตั้งกับ การพัฒนาทางการเมืองไทย รัฐสภากับการพัฒนาทางการเมืองไทยพรรคการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองไทย ระบบราชการกับการพัฒนาทางการเมืองไทย ความรุนแรงทางการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองไทย แนวโน้มในอนาคตของภูมิทัศน์การเมืองไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of political development, factors affecting political development, historical evolution of Thai political development, political culture and Thai political development, constitution and Thai political life,election and Thai political development, parliament and Thai political development, political party and Thai political development, bureaucracy and Thai political development, political violence and Thai political development,future outlook of Thai political landscape