เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413106
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการการเงินและการคลังภาครัฐ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย การเงินภาครัฐและการคลังภาครัฐ กับการพัฒนาประเทศ การบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา การบริหารอัตราดอกเบี้ย การจัดเก็บรายได้ของรัฐ การจัดทำงบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน และการคลังของรัฐ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, money exchange rate management, interest rate management, public revenue collection, budget spending and public finance and budgeting stabilization