เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS413105
version : 1
ชื่อวิชา : การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ความท้าทายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กระบวนการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of human resource management, challenge in human resource management, process in human resource management, human resource information technology and strategies for human resource management