เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412601
version : 1
ชื่อวิชา : การจัดการการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐประศาสนศาสตร์กับการจัดการการพัฒนา วิวัฒนาการของการจัดการการพัฒนา สำนักคิดทางการจัดการการพัฒนา กระบวนการบริหารองค์การเพื่อการพัฒนา กลยุทธ์การบริหารนโยบายที่เน้นโครงการพัฒนาตามภาคส่วน ประเด็นปัญหาร่วมสมัยทางการจัดการการพัฒนา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : The relationship between public administration and development management, the evolution of development administration, Development Management’s school of thoughts, processes of organization management for development,strategies of policy management focusing on sector development projects, the contemporary issues on development management