เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412501
version : 1
ชื่อวิชา : หลักกฎหมายมหาชน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมายและพัฒนาการของกฎหมายมหาชน หลักการของกฎหมายมหาชน การแบ่งประเภทของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน การบริการสาธารณะ คำสั่งและสัญญาทางปกครอง นิติวิธีในการควบคุมอำนาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning and development of public law, the foundation of public law, distinction of public law and private law, public services, commands and contracts in administrative law, concepts of “due process” in controlling state and official power