เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412402
version : 1
ชื่อวิชา : การคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางรัฐประศาสนศาสตร์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ระบบ หลักการ วิธีการ และกระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงบูรณาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ แนวทฤษฎีวิพากษ์ และแนวหลังสมัยใหม่ วิพากษ์การจัดการสาธารณะของไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : System, principles, methods and process of integrated analytical thinking processes in public administration, critical theory and post-modernity, critique on Thai public management