เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412304
version : 1
ชื่อวิชา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พื้นฐานการเมืองระหว่างประเทศ ธรรมชาติและโครงสร้างระบบการเมืองระหว่างประเทศ ในปัจจุบันทางด้านการเมือง การเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนอุดมการณ์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของรัฐเครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการด้านความสัมพันธ์ทางรัฐความร่วมมือ ระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ ระเบียบปฏิบัติ กฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Fundamental international politics, nature and structure between nations in politics, economics and socio – cultural aspects, principles on the state performance, instruments used to manage state relation,international cooperation in different forms, regulations, law and international institutions