เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412303
version : 1
ชื่อวิชา : ระบบเศรษฐกิจและการเมือง
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ และการเมือง เศรษฐกิจและการเมืองในยุคบรรพกาล เศรษฐกิจและการเมืองแบบทุนนิยม เศรษฐกิจและการเมืองแบบสังคมนิยม เศรษฐกิจและการเมืองแบบผสม เศรษฐกิจและการเมืองแบบอนุรักษ์นิยมใหม่ และเสรีนิยมใหม่เศรษฐกิจและการเมืองแนววิพากษ์ ระบบเศรษฐกิจและการเมืองแบบหลังทุนนิยม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, relationships between economics and politics, primitive economics and politics, economics and politics in capitalism, economics and politics in socialism, mixed economics and politics, economics and politics in new conservatismand new liberalism, critical economics and politics in postmodernism