เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412104
version : 1
ชื่อวิชา : หลักและเทคนิคการวางแผน
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : นิยาม ความหมาย ปรัชญา และแนวคิดเกี่ยวกับการวางแผน ความสำคัญของการวางแผน องค์ประกอบและประเภทของการวางแผน กระบวนทัศน์ใหม่ในการวางแผน กระบวนการและขั้นตอนของการวางแผน เทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์สถานการณ์เทคนิคการวางแผนเชิงกลยุทธ์ กลวิธีการสร้างประสิทธิภาพของการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผลเพื่อทบทวนแผน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Definitions, meaning, philosophy and concepts of planning, importance of planning, factors and types of planning, new paradigm of planning, processes and steps of planning, data collecting techniques, strategies for conducting efficiency planning,plan implementation, monitoring and evaluation for planning revision