เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS412103
version : 1
ชื่อวิชา : นโยบายสาธารณะ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดพื้นฐานในการศึกษาและวิเคราะห์นโยบายสาธารณะระดับต่างๆ ตัวแบบในการวิเคราะห์นโยบาย ผลกระทบของนโยบายสาธารณะ การเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงเวลาต่างๆ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Basic concepts in studying and analyzing of public policy in at various levels; models in policy analyzing; impact of public policy; some policy changes in different periods; case studies