เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS331002
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเกาหลี 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเรียนรู้คำศัพท์ภาษาเกาหลีประมาณ 350 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Korean listening, speaking, reading and writing skills at the upper basic level for communication in everyday life; learning 350 words of Korean