เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS331001
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเกาหลี 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาเกาหลีระดับพื้นฐานเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาเกาหลีระดับพื้นฐาน และคำศัพท์ภาษาเกาหลีประมาณ 350 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Korean listening, speaking, reading and writing skills at the basic level for communication in everyday life, learning basic Korean grammar and 350 words of Korean