เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS321002
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาญี่ปุ่นขั้นต้น 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุ่นระดับต้นขั้นต้น เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันและเรียนรู้อักษรคันจิเพิ่มขึ้น 100 ตัว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of Japanese listening, speaking, reading and writing skills at the basic level for ommunication; learning additional 100 characters of Kanji