เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS311002
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีน 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน อักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์และสำนวนภาษาจีนในระดับต้น วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Using Chinese for communication in everyday life, Chinese characters, vocabulary, basic Grammar and expressions, Chinese culture and ways of life