เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS311001
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาจีน 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : สัทอักษรพินอิน การเขียนอักษรจีน คำศัพท์ ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคในระดับพื้นฐาน การสนทนาในชีวิตประจำวัน และเนื้อหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวจีน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Pinyin phonetics, Chinese characters writing, vocabularies, basic grammar and structures, Chinese conversation in everyday use, context of Chinese culture and ways of life