เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS411102
version : 1
ชื่อวิชา : ทฤษฎีองค์การและการจัดการ
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ความหมาย แนวคิด วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของทฤษฎีองค์การ แนวคิดทฤษฎีองค์การ หลักการพื้นฐานการจัดการองค์การภาครัฐ เอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร การประยุกต์ใช้แนวคิด ทฤษฎีองค์การกับการแก้ปัญหาการจัดการในโลกสมัยใหม่ กรณีศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Meaning, concept, evolutions and changes of organization theories, concepts of organization theories, basic principles of public, private, nonprofit organizations, application of organization theories to solvingthe problem of management in modern world, case studies