เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS411302
version : 1
ชื่อวิชา : การเมืองและการบริหารราชการไทย
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวคิดเกี่ยวกับการเมืองและการบริหารราชการในระบอบประชาธิปไตย ความสัมพันธ์ระหว่างการเมืองและการบริหาร สถาบันและกระบวนการทางการเมืองของไทย ระบบการบริหารจัดการและระบบราชการของไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Concepts of politics and government administration services in democratic system, the relationship between the politics and the administration, Thai political institutions and processes, Thai administration system and Thai bureaucratic system