เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : LI101001
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาอังกฤษ 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การพัฒนาทักษะการอ่าน เขียน พูด ฟัง เพื่อสามารถสื่อสารได้ในชีวิตประจำวันและในการเรียน
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development of reading, writing, speaking, and listening skill for use in every-day life and learning.