เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS951102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาบาฮาซา อินโดนีเซีย 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาทักษะภาษาบาฮาซาและความรู้ด้านศัพท์และโครงสร้างภาษาบาฮาซาในชีวิตประจำวันที่ซับซ้อนมากขึ้น การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่องสั้น การเขียนแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาบาฮาซาเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Develop 4 skills of Bahasa Indonesia language with advanced vocabularies and complex sentence structure used in daily life such as speaking in various situations, reading articles, reading short stories,writing to express opinions and translate Bahasa into Thai or English