เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS941102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเวียดนาม 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : คำศัพท์และโครงสร้างประโยคที่ซับซ้อน การฟังและการพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านข้อความและการเขียนรูปแบบต่างๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Advanced vocabularies and structures of complex sentence; listening of Vietnamese in different situations, reading and writing of different forms