เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS941101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเวียดนาม 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาเวียดนาม การฟังและพูดภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาเวียดนาม
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics, structures, basic vocabularies in Vietnamese; listening and speaking of Vietnamese in various situations; reading and writing short notes in Vietnamese