เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS931102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาพม่า 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาทักษะภาษาพม่า และความรู้ด้านศัพท์และโครงสร้างภาษาพม่าในชีวิตประจำวันที่ซับซ้อนมากขึ้น การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่องสั้น การเขียนแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Develop 4 skills of Burmese language with advanced vocabularies and complex sentence structure used in daily life such as speaking in various situations, reading articles, reading short stories, writing to express opinions and translate Burmese into Thai