เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS931101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาพม่า 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาพม่า การฟังและพูดภาษาพม่าในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาพม่า
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics, structure, basic vocabularies in Burmese; listening and speaking of Burmese in various situation; reading and writing short notes in Burmese