เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS921102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาลาว 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาทักษะภาษาลาว การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่องสั้น การเขียนบทความ การเขียนแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาลาวเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Development the Lao skills, reading the Lao articles and short stories, writing the article and opinion, translation the Laotian language to be the Thai language