เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS921101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาลาว 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะภาษา โครงสร้าง และศัพท์พื้นฐานในภาษาลาว การฟังและพูดภาษาลาวในสถานการณ์ต่างๆ การอ่านและเขียนข้อความสั้นๆ ในภาษาลาว
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Characteristics, structure, basic vocabularies in Lao language; listening and speaking of Lao in various situations; reading and writing short notes in Lao