เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS911102
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเขมร 2
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : พัฒนาทักษะภาษาเขมรและความรู้ด้านศัพท์และโครงสร้างภาษาเขมรในชีวิตประจำวันที่ซับซ้อนมากขึ้น การพูดในโอกาสต่างๆ การอ่านบทความ การอ่านเรื่องสั้น การเขียนแสดงความคิดเห็น การแปลภาษาเขมรเป็นภาษาไทย
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Develop 4 skills of Khmer language with advanced vocabularies and complex sentence structure used in daily life such as speaking in various situations, reading articles, reading short stories, writing to express opinions and translate Khmer into Thai