เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS911101
version : 1
ชื่อวิชา : ภาษาเขมร 1
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : ลักษณะภาษา โครงสร้างศัพท์พื้นฐาน การฟังและการพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การอ่านและการเขียนข้อความสั้น ๆ
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Language characteristics, structures, basic vocabularies, listening and speaking in various situations, reading and writing short note