เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : HS287996
version : 1
ชื่อวิชา : ดุษฎีนิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : การทำวิจัยในสาขาวิชาสารสนเทศศึกษา ในหัวข้อที่นักศึกษาเลือกศึกษาเพื่อพัฒนาเป็นงานวิจัยดุษฎีนิพนธ์ที่สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ได้ในระดับนานาชาติ ภายใต้การให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Conducting a research in information studies on the selected topic by the student in order for creating doctoral dissertation which can be published at an international level under the supervision of the dissertation’s advisor