เมนูหลัก


ข้อมูลรายวิชา

รหัสวิชา : 416131
version : 2
ชื่อวิชา : วรรณกรรมศึกษา
คำอธิบายรายวิชา(ไทย) : แนวทางการศึกษาวรรณกรรมในประเทศไทย วรรณกรรมต่างยุคสมัย รายประเภท รายบุคคล สหบท วรรณกรรมคัดสรร
คำอธิบายรายวิชา(อังกฤษ) : Approaches to the study of selected literature in Thailand, literature in different periods, types, individual authors, intertexuality, selected novels